Om IoPT

trauma therapy

Utvikling mot IoPT

Fra den første starten med familiekonstellasjoner på 90-tallet via intensjonskonstellasjoner til dagens resonansprosess/ ”møte med deg selv”, har det foregått en betydelig utvikling innen teorien og delvis i metoden. Fagområdet IoPT –Identitetsorientert Psykotraumeterapi og-teori  bygger dels på velkjente teorier og traumeforskning, samt på nyere klinisk erfaring og forskning av Dr.Franz Ruppert. Han har skrevet syv fagbøker, fire er oversatt til norsk. Arbeidet bygger på hans forskning.

Resonans
Ordet «resonans» kommer fra det latinske ordet «resonare», som betyr «gi gjenlyd, gjenklang». Begrepet brukes innen musikk og fysikk og er forholdvis nytt i terapiens verden.

Intensjonsmetoden - Resonansprosess
Resonansprosess er en effektiv metode for personlig utvikling og terapi. Hovedfokus er på det klienten ønsker å oppnå med terapien; intensjonen.

Resonansprosessen gir tilgang til fortrengte følelser og minner, både egenopplevde og slektstilknyttede. Så lenge de er ubevisste fortsetter de å påvirke oss. Først når vi blir dem bevisst, og kan bearbeide dem på en måte som er håndterbar, begripelig og gir mening, kan vi få kontroll over innflytelsen de har på oss.

En traumeterapeut som arbeider med resonansprosesser, ser på psyken (sinn + følelser) og kroppen som en helhet, og jobber ut ifra prinsippet om at minner er både implisitte (førspråklige eller arvede) og eksplisitte (dem vi husker bevisst).

I en resonansprosess får også tidlige minner uten språk mulighet til å uttrykke seg og bli bearbeidet på en trygg og god måte.
Resonansprosessen inkluderer det arbeidet vi tidligere gjorde i familiekonstellasjoner, organisasjonskonstellasjoner og intensjonskonstellasjoner.


Hvordan foregår en resonansprosess?
Gjennom resonansprosessen får klienten mulighet til å løse opp i identifikasjoner, bearbeide smertefulle erfaringer og komme nærmere sitt potensiale. Klientens intensjon er i fokus. Ved hjelp av resonanspunkter (mennesker, eller markører) får klienten mulighet til å se og erfare hva hans/hennes intensjon egentlig betyr, hva som ligger bakenfor den og hvordan dette bakenforliggende (eller ubevisste) har påvirket vedkommendes liv. Når det som skjedde blir representert, kan
ressurser og energi som hittil har vært nødvendig for å beskytte traumet og avspaltingene, bli frigitt. Dette gjelder både for traumefølelser som er arvet gjennom tidligere generasjoner, og for dem som er fra klientens egenopplevde krenkelser eller traumer.

Prosessen foregår enten i grupper eller i individuell terapi.


Resonansprosess i gruppe:

For å kunne starte resonansprosessen, må man formulere en intensjon. Intensjonen er helt og holdent klientens egen og skal ikke påvirkes av terapeuten. Det er viktig å merke seg at man også kan tegne en tegning eller bilde som sin intensjon, det er fullstendig opp til enhver hvordan man vil formulere seg.

Eksempler på intensjoner:

•«Jeg vil vite mer om hvordan det føltes for meg å bli født med keisersnitt.»

•«Jeg vil vite hva som ligger bak min søvnløshet.»

•«Jeg vil finne årsaken til problemene jeg har i forhold til min datter.»

•«Jeg ønsker å forstå hvorfor jeg er så sint.»

•«Jeg vil føle årsaken til søvnløsheten min.»

•«Jeg vil føle grunnen til min indre uro og angst.»

•«Jeg vil se og føle bakgrunnen for ryggsmertene mine.»

Klienten skriver sin intensjon på en tavle og etter å ha samlet seg litt går hen til utvalgte personer i rommet og spør om hver enkelt vil gå i resonans med ord i intensjonen. Det er helt og opp til hver enkelt person om de ønsker å delta eller ikke. Når de ord eller elementer fra intensjonen som skal være med (maks 5 elementer/ord) er delt ut venter alle med å begynne til klienten sier hen er klar.

Terapeuten følger konsentrert med på hvilke dynamikker som oppstår og veileder klienten gjennom resonansprosessen, som varer mellom 20 og 60 minutter.

Gjennom denne prosessen kommer bevisste og ubevisste minner, følelser og fornemmelser opp.

Alle som deltar i en gruppe hvor det blir satt opp resonansprosess, har taushetsplikt og signerer taushetserklæring i forkant.

Resonansprosess som individualterapi:

I individualterapi (en-til-en), benytter traumeterapeuten puter, ark, figurer eller andre elementer som resonanspunkter. Traumeterapeuten bruker også seg selv. Ellers foregår det terapeutiske arbeidet på samme måte som i en gruppe.

Traumer
Trauma (fra gresk) betyr skade eller sår.

Vanskelige livserfaringer som krenkelser, utrygghet og omsorgssvikt i tidlig barndom setter spor og ligger ofte bak smerte og sykdom i voksen alder. Uavhengig av om traumet kommer fra vonde livserfaringer over tid eller plutselige hendelser, utvikles en beskyttelsesmekanisme som fortrenger de vonde følelsene. Ofte forsvinner også minnet om det som skjedde.

Disse undertrykte følelsene blir ikke borte. De skyves i bakgrunnen og lever sitt eget liv i det ubevisste minnet. Dette kan gi symptomer og sykdommer, og det kan være til hinder for at vi klarer å leve våre liv slik vi ønsker her og nå, og å ha sunne relasjoner.

Forskning og erfaring viser også at traumer går i arv hvis de ikke bearbeides. Dine utfordringer kan med andre ord ha sin opprinnelse i traumatiske hendelser dine foreldre, besteforeldre eller oldeforeldre ble utsatt for. Problemer barnet ditt har, kan også ha sin rot i opplevelser som ligger lenger bak i slekten.